2. Kirjallisia lähteitä 

  • Haarala, P., Honkanen, H., Mellin, O-K & Tervaskanto – Mäentausta, T. 2008. Terveydenhoitajan osaaminen. Helsinki: Edita Prima.
  • Heloma A, Ollila H, Danielson P, Sandström P, Vakkuri J (toim.): Kohti savutonta Suomea. Tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset. THL 2012.
  • Koski-Jännes, A. 2008. Motivoivan haastattelun periaatteet ja menetelmät. Teoksessa Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio, P. (Toim.) (2008) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (s. 41-64). Helsinki: Tammi.
  • Kyngäs,H., Kääriäinen, M., Poskiparta, M. Johansson, K., Hirvonen E. & Renfors, T. Ohjaaminen hoitotyössä. 2007. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.
  • Kääriäinen, M. 2007. Potilasohjauksen laatu. Hypoteettisen mallin kehittäminen. Acta Universitas Ouluensis D Medica 937. Oulu: Oulu University Press.
  • Miller, W.R. & Rollnick,S. 2002. Motivational interviewing. Preparing people to change addictive behavior, 2nd revised edition. The Guilford Press.
  • Pender, N. Murdaugh, C. & Parsons, M. Health Promotion in Nursing Practise.2006. 5th Edition. New Jersey. Pearson Prentice Hall.
  • Pietilä, A.M. 2010. Terveyden edistäminen. Helsinki: WSOYpro Oy.
  • Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.