ERGONETTI

Ergonomian ja työhyvinvoinnin verkko-opintokokonaisuus (25 op)

Ergonetti on Itä-Suomen Avoimen yliopiston ergonomian perusopintokokonaisuus, jota voi opiskella joustavasti verkossa. Ergonomia on monitieteinen ihmisen ja työn välisiä vuorovaikutussuhteita tutkiva asiakokonaisuus, jolla pyritään kehittämään työtä niin, että se vastaa työntekijän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia ja tarpeita. Tavoitteena on siis työntekijän terveys ja hyvinvointi sekä työn sujuvuus ja tuottavuus.

Ergonetti

Ergonetissä opitaan arvioimaan ja kehittämään työtä, työoloja ja työyhteisöä sekä edistämään työntekijöiden hyvinvointia todellisessa työympäristössä tai vaihtoehtoisesti videotallenteiden avulla lounasravintolatyössä. Opintokokonaisuudessa opiskelija saa tietokoneen välityksellä käyttöönsä ”ergonomian työkalut”, joiden avulla arvioidaan työtä, työoloja ja työyhteisöä sekä laaditaan kehittämissuunnitelma kohdetyöpaikan työhyvinvoinnin ja ergonomian edistämiseksi.

 Ergonetin oppimisprosessi perustuu osallistuvan suunnittelun toimintamalliin eli nelivaiheiseen kehittämissykliin. Kehittämissykli käynnistyy nykytilanteen analyysilla, työpaikalla tehtävillä mittauksilla ja selvityksillä. Mittaustuloksista tehdään yhteenveto, jonka pohjalta valitaan tärkeimmät kehittämiskohteet. Tämän jälkeen opiskelija hakee tietoa perusteluksi sille, miksi kehittämistoimia tarvitaan. Viimeisessä vaiheessa laaditaan yhteinen kehittämissuunnitelma toimenpide-ehdotuksineen ja aikatauluineen.

Ergonetti-opiskelija toimii Moodle-oppimisympäristössä osana pienryhmää, jota ohjaa asiantuntijatuutori. Opiskelu on vuorovaikutteista ja opiskelija saa ohjausta ja tukea tarvitessaan. Ergonetti-opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, joten opinnot soveltuvat hyvin kaikille aiheesta kiinnostuneelle. Toisaalta opinnot sopivat laaja-alaisuutensa ja sovellusmahdollisuuksiensa vuoksi myös täydennyskoulutukseksi ergonomian parissa toimiville.

Ergonettiin kuuluu viisi opintojaksoa: Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet (4 op), Työn monipiirteinen kuormittavuus (7 op), Työympäristö (4 op), Työyhteisö ja osaaminen (7 op) ja Yhteenveto (3 op). Ensimmäisellä opintojaksolla selvitetään työpaikan kokonaistilanne, jota seuraavilla opintojaksoilla tarkastellaan syvällisemmin osa-alueittain. Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakso tulee suorittaa ensin, mutta seuraavat opintojaksot opiskelija voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Opintojaksoja voi suorittaa myös useampia yhtä aikaa. Yhteenveto-opintojakso suoritetaan kokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

1.9.2018 lähtien Ergonetin opintojaksoja voi suorittaa myös ilman todellista työpaikkaa. Tällöin oppimistehtävissä hyödynnetään videotallenteita.

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:Lisätietoja ergonomiaopinnoista:

Suunnittelija Merja Mäkitalo: puhelin 040 355 3387, merja.makitalo@uef.fi
Koulutussihteeri Tuula Tanskanen: puhelin 040 355 3950, tuula.tanskanen@uef.fi